Stel Menus in in het Admin Paneel

 • Log in
 • 0

  Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden K&M

 1. K&M training-coaching (hierna: K&M) is een VOF die zich ten doel stelt het geven van training, en coaching aan mensen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten en het leveren van Producten aangaat met K&M.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: K&M en/of Klant.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen K&M en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij K&M zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van K&M en de aanvaarding daarvan door Klant of werkgever van de Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3, 4.4 en 4.5 van deze Algemene voorwaarden.

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door K&M en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het geven van training en coaching aan Klant en het aanbieden van een online training, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen de HSP Transitietraining, Online TrainingMoeiteloos leven als HSP, Individuele Coaching of het ‘Spiegel’ Abonnement, en geleverde Producten alsmede alle andere door K&M ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door K&M aangeboden Producten, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen het bij de training en coaching behorende producten.

 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van K&M, te raadplegen via www.km-training-coaching.nl.

Artikel 2 Identiteit van K&M

1. K&M is bij de KvK geregistreerd onder nummer 51647478 en draagt btw- identificatienummer NL850110853b01. K&M is gevestigd aan Prinses Irenestraat 14 (4424AL) te Wemeldinge.

9. K&M is per e-mail te bereiken via contact@km-training-coaching.nl of middels de Website www.km-training-coaching.nl en telefonisch op +31651245308 en +31640255016.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van K&M en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige

page1image20836352 page1image20831552 page1image20837312

rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en

  schriftelijk met K&M overeengekomen.

 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van

  de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten

  van Klant.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. De Klant kan contact opnemen met K&M via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

 3. Tussen K&M en Klant komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Klant een aanbieding, aangeboden in de webinar’ van K&M, van K&M accepteert door middel van het correct invullen van de Klant zijn persoons- en betaalgegevens.

 4. K&M kan met Klant door middel van een kosteloos consult overleggen omtrent zijn verwachtingen, indien Klant geïnteresseerd is in Diensten en/of Producten. De Overeenkomst tussen K&M en Klant komt dan mondeling tot stand wanneer er sprake is van aanbod en aanvaarding in de zin van artikel 6:217BW tijdens het consult.

 5. K&M kan naar aanleiding van het consult tevens, indien gewenst, een offerte opsturen naar de werkgever van Klant. De Overeenkomst komt dan tussen K&M en werkgever tot stand door middel van Opdrachtbevestiging. Werkgever is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (Zakelijke Klant). Indien het gaat om een Zakelijke Klant gelden de bepalingen omtrent het consumentenrecht niet.

 6. Als K&M een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. K&M kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 7. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van K&M dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij K&M deze schriftelijk bevestigt.

 8. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door K&M.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. K&M zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

 2. K&M heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Bij het inschakelen van derden zal K&M de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de

  selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door K&M worden doorbelast aan Klant.

 4. De Overeenkomst kan alleen door K&M worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan K&M bij het sluiten van de Overeenkomst. De Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan K&M aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan K&M worden verstrekt.

 1. De Klant draagt er zorg voor dat K&M zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 2. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Het kan zo zijn dat de wachtrijen langer zijn dan gebruikelijk, door toegenomen drukte of onvoorziene omstandigheden. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant K&M hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. K&M dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen K&M en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van K&M op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen K&M en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. K&M is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat K&M goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits K&M de Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 2. Voorts is K&M bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Klant in verzuim is, dan is K&M gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij de Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst na 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Indien het een Zakelijke Klant betreft, dan komt hem derhalve geen herroepingsrecht toe.

 1. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

 2. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval K&M de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan K&M en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.

 3. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

 4. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan K&M om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt K&M onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 3. K&M heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 4. Betaling geschiedt voorafgaand aan de start van Diensten te zijn voldaan.

 5. Betaling geschiedt online via het online betaalsysteem Mollie.

 6. Betaling kan ook geschieden via een handmatige factuur, die naar de werkgever of Klant per

  mail wordt verzonden.

 7. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen door de werkgever in naam van de Klant,

  of Klant te zijn voldaan.

 8. K&M kan, in overleg, aan Klant de mogelijkheid bieden om in termijnen te betalen.

 9. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens

  onverwijld aan K&M mede te delen.

 10. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van

  rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 11. Indien K&M besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. K&M is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 1. K&M is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van K&M, verleent de Klant de bevoegdheid aan K&M om, als een door K&M ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

 2. K&M is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 3. K&M is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 4. K&M is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,

  voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als

  bedoeld in artikel 11.

 5. Indien K&M aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe

  schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van K&M met betrekking tot haar Diensten.

 6. De aansprakelijkheid van K&M is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien K&M niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van K&M.

 8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van K&M, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van K&M zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van K&M, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal K&M overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die K&M heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, in de vorm van een voucher. Deze voucher kan de Klant als korting gebruiken op latere aankopen.

Artikel 12 Garantie

 1. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

 2. Ten aanzien van de verleende Diensten van K&M geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat K&M niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden. K&M is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit gegeven adviezen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling of het financiële proces. Dit advies wordt immers gegeven naar eigen waarden en interpretatie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 3. K&M biedt aan Klant bij aanschaffing van de online Training moeiteloos leven als HSP de mogelijkheid tot een gratis consult aan. Na 1 (zegge: één) jaar verloopt de geldigheid tot het

aanvragen van dit consult. Klant kan na 1 (zegge: één) jaar geen aanspraak meer maken op de toezegging van K&M.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. K&M kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. K&M behoudt zich de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. K&M behoudt alle intellectuele absolute rechten op alle door K&M aan Klant geleverde diensten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen, de trainingen, webinars’ en adviezen. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

 3. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan K&M van gegevens. Klant zal K&M vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan contact@km-training- coaching.nl of via een link van onze beroepsvereniging CAMCOOP, te vinden op onze website www.km-training-coaching.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door K&M in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen K&M en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen K&M en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de

  bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

 3. Alle geschillen die tussen K&M training-coaching en de Zakelijke Klant mochten ontstaan,

  worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, te Middelburg.

 4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig

  zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

top
© 2024 K&M training coaching - Powered by Maatos